DOWNLOAD

posted in: SUPPORT | 0
  1. Phần mềm quản lý màn hình quảng cáo (Phiên bản 1):   DOWNLOAD
  2. Phần mềm quản lý màn hình quảng cáo (Phiên bản 2):    DOWNLOAD
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý màn hình quảng cáo (phiên bản 1):  DOWNLOAD
  4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý màn hình quảng cáo (phiên bản 2):  DOWNLOAD
  5. File chạy Demo theo chiều dọc:  DOWNLOAD

Leave a Reply